Regulamin

Postanowienia ogólne:

 1. Pojęcie Sklep odnosi się do każdej strony w ramach serwisu Timothy Travel gdzie dokonywana jest płatność internetowa. 
 2. Serwis umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 3. Serwis dokłada starań, aby korzystanie z serwisu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 4. Klient nie może dostarczać informacji o treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Serwisu, strony internetowej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Serwis, w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Serwisu.
 5. Z uwagi na publiczny charakter sieci Internet oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, Sklep zwraca uwagę na zagrożenia związane z możliwością pozyskiwania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego też Klienci winni stosować właściwe środki techniczne, które minimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni oni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 6. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest pod adresem internetowym timothy-travel.pl
 7. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy. 

Składanie zamówienia:

1. Sklep dokonuje sprzedaży dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, wyłącznie na zamówienia przesłane droga elektroniczną za pośrednictwem systemu składania zamówienia.

2. Klient chcąc dokonać zamówienia na stronie Sklepu, wybiera określoną usługę /usługi i wypełnia pola formularza kontaktowego.  

3. Klient postępuje zgodnie z formularzem zamówienia, podając m.in. swoje dane, numer telefonu oraz dane adresowe.
a) Nie będą realizowane zamówienia, w których nie zostały podane wszystkie wymagane dane teleadresowe Klienta lub dane te są nieprawdziwe.

4. Potwierdzeniem złożenia zamówienia jest wiadomość elektroniczna przysłana na adres email podany przez Klienta. 

5. Po złożeniu zamówienia do Klienta zostanie przysłana oferta cenowa zgodnie z wybranymi przez niego usługami. 

6. Aby dokonać finalizacji zamównienia Klient zobowiązany jest:

 1. wybrać odpowiadającą mu ofertę oraz dokonać zapłaty zgodnie z „Płatności” co jest potwierdzeniem złożenia zamówienia; 
 2. Brak odpowiedzi na ewentualne pytania we wskazanym przez Serwis czasie rozumiany jest jako brak potwierdzenia złożenia zamówienia i takie zamówienia nie będą realizowane;

7. Po przetworzenia zamówienia i płatności Serwis zobowiązuje się wykonać złożone zamówienie.

10. Ceny usług dostępnych w serwisie wyrażone są w walucie i jej symbolu znajdujących się w miejscu płatności. 

Newsletter:

 1. Usługa polega na bezpłatnym przesyłaniu drogą elektroniczną wszystkim klientom Sklepu, którzy sobie tego życzą, Newslettera z informacjami o aktualnych wydarzeniach. ofertach, promocjach, wyprzedażach Sklepu.
 2. Adres e-mail podawany w celu subskrypcji Newslettera jest wykorzystywany tylko i wyłącznie do tego celu.
 3. Rezygnacji z Newslettera można dokonać poprze kliknięcie w odpowiedni link podany w stopce każdego e-maila zawierającego Newsletter.

Reklamacje:

 1. Usługi Serwisu objęte są rękojmią, złożenie reklamacji przysługuje w momencie wykazania rażących uchybień ze strony funkcjonowania serwisu;
 1. Taki przypadek każdorazowo i indywidualnie będzie rozpatrzony w terminie 30 dni od momentu wniesienie roszczenia na mail serwisu wraz z podaniem danych umożliwiających identyfikację klienta. 
 2. W przeciwnym wypadku roszczenie nie będzie rozpatrywane.

Postanowienia końcowe:

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy prawa polskiego.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
 3. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego.
 4. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klienta będącego jednocześnie konsumentem i korzystającym ze Serwisu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.
 5. Serwis dąży by spory rozwiązywane w Konsumentem były w pierwszej kolejności w sposób polubowny, w sytuacji gdyby ta forma nie zdała rezultatu, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd zgodny z siedzibą Serwisu. 
 6. W przypadku sporów między Serwisem, a osobą fizyczną nie będącą konsumentem lub osobą prawną, sądem właściwym miejscowo jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Serwisu.
 7. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt na adres elektorniczny serwisu.